Gedragsregels

Terrasvogels onderschrijft:

Normen en waarden

Terrasvogels is een vereniging waar het plezier in het voetballen voorop staat, waarbij wij vinden dat respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid belangrijke waarden binnen onze vereniging zijn.

Wij zijn van mening dat door het scheppen van een omgeving die voldoet aan deze voorwaarden, het spelplezier wordt vergroot en de leden het daardoor prettig vinden om bij onze vereniging te voetballen. Jongens en meisjes die als Trapvogel beginnen en uiteindelijk tot in lengte van dagen met plezier voetballen bij de senioren.

Dat kunnen we alleen samen bereiken; spelers, trainers, leiders en ouders/ verzorgers

Terrasvogels is een van de 14 verenigingen geweest die op 21 augustus 2014 het convenant “Voetbal met Respect in Haarlem e.o.” heeft ondertekend.

Wat proberen wij hiermee te bereiken?

Door het opstellen van een sportiviteitscode willen we het gedrag van spelers, trainers, leiders en ouders/verzorgers positief beïnvloeden. Daar waar nodig zullen wij hen daar bij ondersteunen en mensen aanspreken op gedrag welke strijdig is met onze gedragsregels.

Respect voor een ander, voor eigendommen van een ander, begint met respect voor jezelf. Keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af. Wees zuinig op de goede reputatie van onze vereniging.

Spelers; Luister naar je trainer, kom gemaakte afspraken na en gedraag je netjes.

Trainers/leiders; wees het voorbeeld in woord en gedrag voor spelers, ouders en toeschouwers.

Ouders/verzorgers; moedig uw kind en anderen positief aan. Respecteer de beslissingen van de leiders en scheidsrechters.

Houd je aan onze elftal gedragsregels:

 1. Gedraag je sportief, in en buiten het veld
 2. Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar, accepteer beslissingen
 3. Geniet van het spel, ongeacht de uitslag
 4. Scheld niet
 5. Toon respect voor trainers, leiders, bestuur en vrijwilligers
 6. Respecteer andermans eigendommen, wees zuinig op de accommodatie
 7. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag of uitspraken
 8. Bemoei je (als ouder/verzorger) tijdens wedstrijden en trainingen niet met het coachen.
 9. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het begeleiden van kinderen
 10. Moedig uw kind en anderen positief aan
 11. Kom gemaakte afspraken na

Wees zuinig op je club. Naleving van onze gedragsregels, komt het spelplezier ten goede. Tegenstanders zullen graag bij ons op bezoek komen.

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

* De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

* De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

* De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

* Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

* De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

* De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

* De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

* De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

* De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

* De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

* In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.